Pinksteren


In dit schilderij ( afmeting 1 meter x 1 meter) heb ik de duif als beeld van de Heilige Geest geschilderd, het hart wat staat voor de Liefde van God, in de duif zijn de contouren van het kruis te zien.
De achtergrond bestaat uit de bladeren van de Boom des levens, in de kleuren van de regenboog, teken van God’s Belofte.
Het schilderij is te koop.


De duif

In de bijbel komt de duif meerdere keren voor.

In de natuur vinden we verschillende voorbeelden van bijbelse waarheden,

Gods plan is in de schepping terug te vinden, op verborgen wonderlijke wijze heeft de Schepper Zijn hand in de natuur gelegd en mogen wij Zijn plan daarin ontdekken.

In de bijbel worden veel dieren genoemd, in veel gevallen verbeelden zij een persoon of personen.

Zo is de ontwikkeling die een rups doormaakt om uiteindelijk als vlinder door het leven te gaan een prachtige illustratie van de wedergeboorte.

Zo lezen we van de leeuw, die enerzijds naar Christus ( de Leeuw van Juda) en anderzijds naar Gods tegenstander (die rondgaat als een briesende leeuw) wijst.

Of de arend, die vaak model staat voor de vijand van Gods volk, maar ook een beeld is van de zorg van God voor Zijn volk.

De eigenschappen van de duif zeggen iets over de Gelovige, Jezus Christus in het bijzonder, de gelovigen in Christus, en over het volk Israel.

Hoe machtig groot is het werk van Zijn hand.

 
De naam Jona betekent duif

Mattheus 12 : 40: ‘Want gelijk Jona drie dagen en drie nachten was in de buik van de walvis, alzo zal de  Zoon des mensen drie dagen en drie nachten wezen in het hart der aarde’.

Jona ging weg van het aangezicht van de Heer ( Jona 1:7 )

De Here was 3 dagen en 3 nachten in ‘het hart van de aarde’ evenals  Jona 3 dagen en 3 nachten onzichtbaar was voor het oog van de wereld. ( Jona 1:17)

Het volk Israël zal ook op de derde dag weer opstaan ( Hosea 6:2 )

 

Een duif kan van verre afstanden weer terug vliegen naar zijn nest.

Ook de gelovige in Christus heeft over een verre afstand de weg naar huis, dat is naar God, teruggevonden, omdat Christus de duif is, Hij heeft de weg geopend en is vooruitgegaan. ( lees oa Hand. 2 : 39 )

Israel is van God afgeweken en zal in de toekomst weer terugkeren naar de Here God.

Van nature is elk mens ver verwijdert van God en kan zich door Christus weer terugbrengen (Efeze 2:13,19)

 

De duif kan bijzonder snel vliegen, een gelovige hoeft niet eerst aan allerlei eisen te voldoen maar kan alleen door geloof terstond bij de Vader horen.

 
Een jonge duif vliegt om zich te kunnen oriënteren in de buurt van zijn verblijfplaats,

een jong gelovige moet eerst met melk gevoed worden, de beginselen eigen maken zodat het fundament vast staat om vervolgens verder te groeien en niet bij de beginselen te blijven steken (Hebr. 6:1,2)

 
De duif is in staat zijn eigen gebied terug te vinden door de stand van de zon, ook de hoek van het aardmagnetisme is belangrijk.

De zon is in de bijbel een beeld van de Here (Ps. 84:12, Maleachi 4:2).

Om ze zon te kunnen zien moeten we altijd omhoog kijken.

Een gelovige heeft verlichte ogen gekregen om op Hem te zien ( Efeze 1:8)

Wanneer de gelovige zijn blik op Hem gericht houd, zoals de duif de stand van de zon in de gaten houd om zijn koers te bepalen, dan heeft ook de gelovige geen enkele moeite, zijn weg hier door het leven te vinden en om ‘thuis’ te komen (Hebr. 12:1,2.11:27, Kol.3:1)

De duif loopt niet naar huis, maar vliegt naar huis.

Een gelovige mag weten dat hij daar is, waar Christus is (Efeze 2:6)

Een gelovige is nog wel op deze aarde, maar niet meer ‘van’ deze aarde.

Op de vijfde dag schiep God de vogels, wij leven nu in de vijfde bedeling van de genade.

En zoals de vogels in de hemel leven, zijn wij ook al gezet in de hemel (Fillip.3:20)

De vogel houd ook de aarde in de gaten, hij is ook nog onderhevig aan de zwaartekracht , als hij niet zijn vleugels spreid zal hij vallen.

De gelovige zal zich ook bezig houden met de geestelijke dingen willen we  sterk blijven staan in het geloof.

 

Een duif vliegt het liefst van het zuiden naar het noorden.

Egypte ligt ten zuiden van Israel, Egypte staat in de bijbel voor de wereld, een gelovige is uit de wereld overgezet in het Licht en zou niet meer terug verlangen.

 

Duiven zijn het hele jaar vruchtbaar, het is de bedoeling dat een gelovige vrucht draagt voor de Landman, door zich blijvend te verbinden met het Woord.

 

De eieren van een duif worden meestal  8 tot 10 dagen na de bevruchting na de bevruchting gelegd in aardewerk(steen).

Het cijfer 8 en 10 spreken in de bijbel van het nieuwe Leven.

Het ei wordt in steen gelegd, de gelovige heeft een schat in aarden vat.

De gelovige is geboren uit Christus, de steen.

 

De jonge duif wordt als het ware geboren aan de borst van de duif(de broedplek).

Evenzo is het hart van Christus de broedplaats en geboorteplaats van iedere gelovige.

Zoals de duif van nature zijn verenpak juist op die plek aflegt, heeft Hij Zijn heerlijkheid verlaten om plaats te maken voor de werking van Zijn bloed.

 

Een goede voeding en training maken de duif tot een topatleet.

Ook de gelovige zou zich laten voeden met de gezonde woorden Gods en steeds meer en meer Gods rijke Woord onderzoeken.

Hij toets alles aan Gods Woord of de dingen alzo zijn als ze soms voorgeschoteld worden.

Hij leert onderscheiden wat Waarheid is.

De Here Zelf is het brood dat uit de hemel is nedergedaald.

 

Een pasgeboren duif wordt gevoerd met kropmelk en later komen er granen bij.

Een gelovige begint ook met gezonde melkvoeding, hij leert hoe de bijbel spreekt over de zonden van de mens, over de wet, over de doop en als het fundament gelegd en stevig is, gaat men over naar de vaste voeding en leert het plan van God kennen en steeds meer diepere waarheden.

 

De oorspronkelijke duif is de rotsduif, deze nestelt zich op een rotsachtige bodem, en hij beschermt zijn nest heel goed.

Voor de gelovige is Christus zijn schuilplaats, Hij is de Rots, en daarin staat hij vast en niets of niemand kan hem daarvan scheiden.

De duif houd zijn nest en hem zelf heel goed schoon, een gelovige laat zich iedere wassen met Gods Woord en laat geen verkeerde leringen toe, hij toetst alles aan het Woord en wast zo op in de genade Gods.

 

De Heilige Geest geeft blijdschap en vrede.

Blijdschap en Vrede in Christus

Dat is echte Vrijheid.
 

De Here Jezus Christus wil iedereen Zijn Vrede geven.

Laat Zijn Vrede in je hart komen.

Hij is dan jouw Trooster en je wordt op Zijn vleugels gedragen.

 

 

 

Heilige Geest
‘En terstond, als Hij uit het water opklom, zag Hij de hemelen opengaan, en de Geest, gelijk een duif, bleef op Hem’.
 Marcus 1 : 10
In het  nieuwe verbond, dat is ingegaan vanaf de opstanding van de Here Jezus Christus, kan men de Heilige Geest, Trooster, ontvangen.
 
Zonder de Heilige Geest kun je het koninkrijk van de Heer niet binnengaan:
Johannes 3:3 : ‘Jezus antwoordde en zeide tot hem: Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Tenzij dat iemand wederom geboren worde, hij kan het Koninkrijk niet zien’.
Romeinen 8:9,10,11:’ Doch gijlieden zijt niet in het vlees, maar in den Geest, zo anders de Geest Gods in u woont. Maar zo iemand den Geest van Christus niet heeft, die komt Hem niet toe’.
En indien Christus in ulieden is, zo is wel het lichaam dood om der zonden wil; maar de geest is leven om der gerechtigheid wil’.
 
En indien de Geest Desgenen, Die Jezus uit de doden opgewekt heeft, in u woont, zo zal Hij, Die Christus uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijke lichamen levend maken, door Zijn Geest, Die in u woont’.
 
1 Korinthe 2 : 14: Maar de natuurlijke mens begrijpt niet de dingen, die des Geestes Gods zijn; want zij zijn hem dwaasheid, en hij kan ze niet verstaan, omdat zij geestelijk onderscheiden worden’.
 
De Heilige Geest ontvang je wanneer je tot geloof komt in de Here Jezus Christus:
Wil je in het verbond komen met God, kom tot geloof in de Here Jezus Christus, Hij vergeeft je zonden, je zonden van gisteren, vandaag en morgen. En Hij geeft je terstond nieuw Leven, Zijn Leven.
 
Johannes 7:39: En dit zeide Hij van den Geest, Denwelken ontvangen zouden, die in Hem geloven; want de Heilige Geest was nog niet, overmits Jezus nog niet verheerlijkt was’.
Galaten 3:14:’ Opdat de zegening van Abraham tot de heidenen komen zou in Christus Jezus, en opdat wij de belofte des Geestes verkrijgen zouden door het geloof’.
Johannes 3:6: Hetgeen uit het vlees geboren is, dat is vlees; en hetgeen uit den Geest geboren is, dat is geest.
1 Korinthe 6:17: Maar die den Heere aanhangt, is een geest met Hem’.
 
Als onderpand ontvang je Zijn Geest, de Trooster:
Johannes 14:16,17:’ En Ik zal den Vader bidden, en Hij zal u een anderen Trooster geven, opdat Hij bij u blijve in der eeuwigheid; Namelijk de Geest der Waarheid, welke de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet Hem niet, en kent Hem niet, want Hij blijft bij ulieden, en zal in u zijn.
2 Korinthe 1:22:’ Die ons ook heeft verzegeld, en het onderpand des Geestes in onze harten gegeven’.
2 Korinthe 5:5:’ Die ons nu tot ditzelfde bereid heeft, is God, Die ons ook het onderpand des Geestes gegeven heeft’.
Efeze 1:14:’ Die het onderpand is van onze erfenis, tot de verkregene verlossing, tot prijs Zijner heerlijkheid.
 
De zonde tegen de Heilige Geest is ongeloof, en die zonde kan niet vergeven worden, men zal tot geloof moeten komen om behouden te kunnen worden:
Lukas 12 :10:’ En een iegelijk, die enig woord spreken zal tegen den Zoon des mensen, het zal hem vergeven worden; maar wie tegen den Heiligen Geest gelasterd zal hebben, dien zal het niet vergeven worden’.
Mattheus 12 :32:’ En zo wie enig woord gesproken zal hebben tegen den Zoon des mensen, het zal hem vergeven worden; maar zo wie tegen den Heiligen Geest zal gesproken hebben, het zal hem niet vergeven worden, noch in deze eeuw, noch in de toekomende’.
 
Als iemand in het nieuwe verbond de Heilige Geest ontvangt, dan is diegeneverzegelt’,
niets of niemand kan je dan nog van Christus scheiden,
wat een geweldige belofte, wat een genade om Zijn Geest te hebben ontvangen:
 
Efeze 1:13:’ In Welken ook gij zijt, nadat gij het woord der waarheid, namelijk het Evangelie uwer zaligheid gehoord hebt; in Welken gij ook, nadat gij geloofd hebt, zijt verzegeld geworden met den Heiligen Geest der belofte’.
 
2 Korinthe 1:22:’ Die ons ook heeft verzegeld, en het onderpand des Geestes in onze harten gegeven’.
 
Romeinen 7:39,39:’ Want ik ben verzekerd, dat noch dood, noch leven, noch engelen, noch overheden, noch machten, noch tegenwoordige, noch toekomende dingen, Noch hoogte, noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onzen Heere’.
 
Je bent dan gedoopt met de Heilige Geest:
Marcus 1:8:’ Ik heb ulieden wel gedoopt met water, maar Hij zal u dopen met den Heiligen Geest.
 
Johannes 1: 33:’ En ik kende Hem niet; maar Die mij gezonden heeft, om te dopen met water, Die had mij gezegd: Op Welken gij den Geest zult zien nederdalen, en op Hem blijven, Deze is het, Die met den Heiligen Geest doopt.
 
Handelingen 11:16:’ En ik werd gedachtig aan het woord des Heeren, hoe Hij zeide: Johannes doopte wel met water, maar gijlieden zult gedoopt worden met den Heiligen Geest’.
 
1 Korinthe 12 :13:’ Want ook wij allen( alle gelovigen) zijn door één Geest tot één lichaam gedoopt; hetzij Joden, hetzij Grieken, hetzij dienstknechten, hetzij vrijen; en wij zijn allen tot een Geest gedrenkt’.
 
Oproep tot dopen:
Handelingen 10: 47,48: Kan ook iemand het water weren, dat dezen niet gedoopt zouden worden, welke den Heiligen Geest ontvangen hebben, gelijk als ook wij?
En hij beval, dat zij zouden gedoopt worden in den Naam des Heeren. Toen baden zij hem, dat hij enige dagen bij hen wilde blijven’.
Handelingen 8:12:’ Maar toen zij Filippus geloofden, die het Evangelie van het Koninkrijk Gods, en van den Naam van Jezus Christus verkondigde, werden zij gedoopt, beiden, mannen en vrouwen.
1 Petrus 3:21:’Waarvan het tegenbeeld, de doop, ons nu ook behoudt, niet die een aflegging is der vuiligheid des lichaams, maar die een vraag is van een goed geweten tot God, door de opstanding van Jezus Christus’.
 
Werk van de Geest:
Door de Heilige Geest ben je in de vrijheid gezet om Hem te kunnen dienen en Hem te leren kennen en Zijn Woord te leren verstaan.
Je denken wordt door Hem verandert, Hij zal je door Zijn Woord leiden en je Zijn plan openbaar maken:
 
Johannes 14:26:Maar de Trooster, de Heilige Geest, Welken de Vader zenden zal in Mijn Naam, Die zal u alles leren, en zal u indachtig maken alles, wat Ik u gezegd heb.
Johannes 15:26:’ Maar wanneer de Trooster zal gekomen zijn, Dien Ik u zenden zal van den Vader, namelijk de Geest der waarheid, Die van den Vader uitgaat, Die zal van Mij getuigen’.
Johannes 16:13:’ Maar wanneer Die zal gekomen zijn, namelijk de Geest der waarheid, Hij zal u in al de waarheid leiden; want Hij zal van Zichzelven niet spreken, maar zo wat Hij zal gehoord hebben, zal Hij spreken, en de toekomende dingen zal Hij u verkondigen.
 
Romeinen 5:5:’ En de hoop beschaamt niet, omdat de liefde Gods in onze harten uitgestort is door den Heiligen Geest, Die ons is gegeven’.
 
1 Korinthe 2: 10:’ Doch God heeft het ons geopenbaard door Zijn Geest; want de Geest onderzoekt alle dingen, ook de diepten Gods’.
 
1 Korinthe 2 : 12: Doch wij hebben niet ontvangen den geest der wereld, maar den Geest, Die uit God is, opdat wij zouden weten de dingen, die ons van God geschonken zijn’.
 
2 Korinthe 3:6,17: ‘Die ons ook bekwaam gemaakt heeft, om te zijn dienaars des Nieuwen Testaments, niet der letter, maar des Geestes; want de letter doodt, maar de Geest maakt levend’.
‘De Heere nu is de Geest; en waar de Geest des Heeren is, aldaar is vrijheid.
Efeze 4:23: En dat gij zoudt vernieuwd worden in u denken’.         
Efeze 3 :16:’ Opdat Hij u geve, naar den rijkdom Zijner heerlijkheid, met kracht versterkt te worden door Zijn Geest in den inwendigen mens;


Reacties

Een reactie posten

Populaire posts van deze blog

Voetstappen in het zand

De haven van rust.

Weet dat je een parel bent, een parel in Gods Hand.