Schilderij "De Deur"200 cm x 100 cm
 
Het schilderij “De Deur” is gemaakt  tot eer van onze Heiland de Heere Jezus Christus, met de opzet het evangelie uit te beelden.
Het idee voor dit schilderij kreeg ik tijdens een bijbelstudie vanuit Johannes 10 waar over "De Deur" gesproken werd.
Tijdens het schilderen besloot ik om er een boekje bij te maken, omdat de uitleg zo mooi is, want alle beelden wijzen naar Christus.  De betekenis van de beeldspraak maakt het allemaal nog duidelijker wat de Heere tegen ons zegt.
 
Alhoewel het korte beschrijvingen zijn van de onderwerpen van het schilderij: De Deur, de Bijbel, bloed aan de deurpost, de Heilige Geest, de Leeuw en het Lam, Boom des Levens, de gouden kroon, het volk Israël en de kleuren, hoop ik dat het u/je  nieuwsgierig maakt om er meer over te gaan lezen en bestuderen. Gods Woord, de Bijbel, is zo rijk, het heeft mij geïnspireerd tot het maken van dit schilderij.
 
 
 
 

 
De Deur.
 
Joh.10:7-9: Jezus dan zeide wederom tot hen: Voorwaar Voorwaar zeg Ik u. Ik ben de Deur der schapen. Allen, zovelen als er voor Mij zijn gekomen, zijn dieven en moordenaars; maar de schapen hebben hen niet gehoord. Ik ben de Deur; indien iemand door Mij ingaat, die zal behouden worden; en hij zal ingaan en uitgaan, en weide vinden.
In de bijbel, Gods Woord, vergelijkt de Heer zich op vele manieren. In Johannes 10 vergelijkt de Here Jezus Christus zichzelf met een deur en de goede Herder. Hij zegt van zichzelf dat Hij de Deur is en de goede Herder.
Een ieder die door deze enige waarachtige Deur binnen gaat,  namelijk die Christus Jezus aanneemt in zijn leven, zal behouden worden. Christus Jezus is de enige weg tot behoud op grond van het verlossingswerk dat Hij heeft gedaan. Dit werd ook al geïllustreerd in het Oude Testament waar de Israëlieten bloed op de deurposten moesten smeren zodat de eerstgeborene niet zou sterven. Dit is onder andere een verwijzing naar het werk wat Christus zou doen namelijk ons verlossen van onze schuld en daarmee vrije toegang naar Zijn Vader. Hier houdt het niet mee op. Wanneer we door deze Deur in en uitgaan zullen we “weide vinden” Christus geeft ons de ruimte in onze levens om Hem te dienen. Wanneer we Zijn Woord ter harte nemen,  kan Christus in ons werken en zullen we vrucht dragen voor Hem.
In de bijbel hebben veel dingen een geestelijke betekenis. Het hebreeuwse woord voor Deur = Daleth en heeft als getalswaarde 4. De vier in de bijbel staat voor de wet. Wanneer wij tot Christus naderen ontvangen wij nieuw leven. De bijbel leert dat wij verlost zijn van de dood/zonde en wet (Romeinen 3 & 6, Galaten 3).De Deur in de bijbel spreekt dan ook op vele manieren over Christus. Het spreekt ten eerste van verlossing maar ook van de praktische wandel.  Wanneer wij  door de Deur gaan geven we daar mee aan dat we Christus willen dienen en zullen we Hem kennen in de kracht van Zijn opstanding (Fil 3:10).
 
 
De Bijbel.
 
 
In het schilderij zijn drie pagina’s uit de Bijbel verwerkt. Het zijn de eerste pagina van Genesis en de laatste van Openbaring, en de pagina waar de tekst Joh. 10 : 7-9 opstaat.
 
De bijbel is het boek van de Schepper van hemel en aarde.
Het wordt ook wel het Woord of de Schrift genoemd, en het is het oudste boek ter wereld.
Het is geschreven in het  Grieks, Aramees en Hebreeuws.
In de bijbel staan 66 verschillende boeken die door 40 schrijvers in een periode van 1600 jaar geschreven zijn.
Het boek is verdeeld in twee delen, het oude en het nieuwe testament.
Het oude testament/ verbond is geschreven vóór de kruisiging en opstanding van de Here Jezus,
het nieuwe testament daarna.
God heeft daarvoor gezorgd, Hij heeft de schrijvers uitgekozen en bepaald wat er in moest.
 
De Bijbel is het meest gelezen en meest vertaalde boek op aarde, en is ook het enigste boek dat perfect op elkaar aansluit. Ondanks dat verschillende schrijvers, onafhankelijk van elkaar, op verschillende tijden hebben geschreven, is het één geheel geworden.
Daarom legt het boek zichzelf uit, door verschillende gedeelten over één onderwerp naast elkaar te onderzoeken kun je duidelijkheid krijgen wat er mee bedoelt wordt.
 
Bijbelleraren die de grondtekst van de bijbel goed kunnen onderzoeken gebruiken de oorspronkelijke taal om zeker te weten wat een woord betekent in verhouding met het Bijbelgedeelte waar het in staat.
Voor ons in het Nederlands is de Statenvertaling van 1618/ 1619 het dichts bij de grondtekst, dit is een oude vertaling maar wel  het beste om te gebruiken bij bijbelstudie.
 
Het onderwerp van de bijbel is de Here Jezus Christus, de Zoon van God. De bijbel gaat het over het verleden, heden en toekomst.
Het gaat over het volk Israël ( het oude volk van God, die nu ongelovig zijn en waar God straks weer mee verder gaat),  over de Gemeente  (gelovigen vanaf de opstanding) en over de heidenen (ongelovigen).
De profetieën die er in staan zijn allemaal tot in detail uitgevoerd en ook de toekomst profetieën zullen uitgevoerd worden.
Al de beloften van God zijn zeker en vast.
 
Het oude testament staat vol met geschiedenissen die ook een geestelijke betekenis hebben, die kunnen begrepen worden vanuit het nieuwe testament.
Door de bijbel kunnen we Christus leren kennen en het plan van God met deze wereld ontdekken.
Het belangrijkste is dat er geloof in de Here Jezus Christus is, zonder dat geloof  kun je de bijbel niet leren begrijpen.
Je kan dan ontdekken wat het plan van God is en je richten op Zijn dingen.
Je gaat dan ook begrijpen dat de hele bijbel wel voor ons is maar niet alles gaat ook over ons.
Daarom is het belangrijk om een goede studie te maken en zicht te krijgen op het plan van God.
In Hebreeën 1:1  staat dat God het laatst gesproken heeft door Zijn Zoon. In het oude Testament sprak God nog door profeten,  nu hebben we Zijn Woord en daarmee spreekt Hij tegen ons totdat Hij weer op aarde zichtbaar terugkomt.
 
De bijbel is de richtlijn in het leven voor ieder mens.
Zonder de bijbel  kun je Gods wil niet leren kennen.
De Here nodigt ook iedereen uit om Zijn liefde voor de mens te leren kennen vanuit Zijn boek, daar staan alle Woorden van Hem op die Hij nodig vind voor de mens. Hij is de Schepper van alle dingen en weet wat het beste is, en heeft het beste met iedereen voor.
De bijbel begint met: in de beginne schiep God de hemelen en de aarde en eindigt met : De genade van onze Here Jezus Christus zij met u allen. Het is een wonder van God dat we nog steeds Zijn bijbel in ons midden mogen hebben.
Het is genade van God dat Hij ons niet alleen heeft gelaten en dat we deel mogen hebben aan Zijn plan dat beschreven staat in de Bijbel.
 
 
 
Bloed aan de deurpost.
 
 
 
Exodus 12: 3-9
Zo’n 300 jaar na de roeping van Abraham kwam er een hongersnood in het Midden-Oosten. De twaalf zonen van Jakob (de kleinzoon van Abraham) die inmiddels uitgegroeid waren tot twaalf stammen trokken naar Egypte. Daar was nog wel eten (daar had Jozef voor gezorgd; zie de geschiedenissen in Genesis). Het volk werd in Egypte zeer talrijk.
 
Zo’n 500 jaar na de roeping van Abraham (circa 1550 v Chr.) werd het volk zo talrijk dat de Farao bang werd dat, als hij aangevallen zou worden en Israël zou de zijde van het aanvallende land kiezen, hij echt een probleem had. Hij maakte hen tot slaven. En toen ze nog steeds talrijker werden gaf hij het bevel alle jonge jongetjes te laten doden om de bevolkingsgroei in te dammen.
 
Toen riep God een man genaamd Mozes om het volk te verlossen uit Egypte.
De farao wilde het volk niet laten gaan (weg goedkope arbeidskrachten) en de Heer zond 10 plagen over het Egyptische volk. Bij de laatste plaag zou God al het eerstgeborene (van mensen en dieren) in Egypte doden.
Om er voor te zorgen dat dit bij Israël niet zou gebeuren, moesten ze een lam in huis halen, dit slachten en vervolgens het bloed van het lam op het kozijn van de deur smeren.
Ook moest al het gist weggedaan worden uit de huizen. Deze instelling heet het “Pascha”.
 
Alles heeft een betekenis. Het ging God niet slechts om het letterlijk slachten (hoewel dit wel moest gebeuren) maar veel meer om de betekenis. Het is duidelijk dat het in deze geschiedenis aan de ene kant gaat over dood, maar ook over leven.
 
 
 
Betekenis van het Pascha
Exodus 12:16-28 
 
Het paaslam is een beeld van de Here Jezus. Om te zorgen voor verlossing (vrijheid, leven) moest Hij sterven. De Israëlieten moesten een lam tot zich nemen, opeten. Dit betekent overdrachtelijk dat ze de Here Jezus moesten aanvaarden. Daarna werd het bloed van het lam op de deurpost gesmeerd. Het leven van het lam ging naar de deur. Dit is een beeld van de opstanding van de Here Jezus. Hij stierf, maar bleef toch verder leven. (Bloed is een beeld van leven, bloed hoor je eigenlijk niet te zien, het brengt voedingsstoffen, zuurstof en energie, naar al je organen en voert de afvalstoffen weer af. Op het moment dat je bloed ziet kan het dus niet meer doen wat het eigenlijk moet doen. Je moet bloed dus niet koppelen aan dood.)
 
De deur werd een levende deur. Achter deze deur, in het huis, was men veilig voor de engel des doods en ging het oordeel aan hen voorbij. De met bloed ingesmeerde deur was het bewijs van hun geloof. Als er bloed op de deurpost zat was er leven. Het eerstgeborene ging dan niet dood. Het oordeel over Egypte ging hen voorbij. (Pascha betekent voorbijgaan.)
De volgende morgen was diezelfde deur de weg naar de vrijheid. Later zegt de Heer van Zichzelf dat Hij de Deur der schapen is (beeldspraak uiteraard).
 
Het Pascha spreekt dus overdrachtelijk over de dood en opstanding van de Here Jezus, waardoor verlossing uit de slavernij (van de wet, de zonde en dood) mogelijk werd.
 
Verder moest het gist weg. Gist is een beeld van ongeloof, zonde en valse leer. Door het werk van de Here Jezus is hier mee afgerekend!
 
De christelijke levenswandel
Kolossenzen 3: 1-17
 
Paulus legt uit hoe dat nu precies zit met de zonde. God rekent onze zonde(n) niet toe. Onze “oude” ik is gestorven en begraven met Christus. Het paaslam is geslacht. Het Lam Gods dat de zonde der wereld op Zich heeft genomen is gestorven. Het gist is weg. Er is geen straf meer. Hij droeg de straf.
 
 
 
 
Door geloof (je zegt dat je Jezus als Verlosser accepteert) ben je door de deur met het bloed (een beeld van de Heer die opstond uit de dood) het veilige huis binnen gegaan ( beeld van het Koninkrijk van God). Je hebt leven gekregen dat nooit meer voorbij gaat, je hebt Zijn leven gekregen. God heeft ons, door ons Zijn leven te geven (de Heilige Geest), bekwaam gemaakt om Hem te kunnen dienen. Vanuit onszelf kunnen we dat eigenlijk niet. Hij wil ons gebruiken in Zijn dienst en als wij beschikbaar zijn, zal Hij dat Zelf in en door ons heen doen.
 
Dat is voor ons allemaal verschillend. We zijn in een leerschool. We zijn niet perfect, integendeel het blijkt al snel dat hoewel God onze “oude” ik rekent als dood, die “ik” nog steeds springlevend is. Elke dag moet je als het ware keuzes maken wie je dient. God rekent niet meer met het “oude”. Wij moeten ook leren dat af te leggen (dat doe je immers met een lijk). Je kunt je wel goed voorstellen dat zelfs iemand als Paulus wanhopig uit kan roepen: “ik ellendig mens”. Wat hij wil dat doet hij niet en wat hij niet wil dat doet hij.
 
Misschien een schrale troost, maar als je echt God wil dienen, doet Hij uiteindelijk alle dingen medewerken ten goede.
 
Toch kan God een gelovige gaandeweg veranderen. De zonde hoeft geen allesoverheersende macht te blijven in het leven van een gelovige. Vertrouw maar op de Here Jezus, die leeft en in de hemel voor jouw heiliging zorgt. Hij is de overwinnaar! Bedenk de dingen die boven zijn. Het bloed van het Lam (het leven van het Nieuwe Testament) heeft grotere kracht dan je denkt.
 
 
 
 
Beeld van de Heilige Geest, de duif.
 
 
 
 
In het Oude Testament wordt slechts drie keer gesproken over de
Heilige Geest. Dit is in Genesis, Psalm 51 en Jesaja 63. In Psalm 51 en Jesaja 63 wordt er steeds verwezen naar de Messias, naar Jezus Christus.
De Heilige Geest is de Geest van God die in Christus is.
 
Wie of wat is de Heilige Geest, wat doet Hij en wat is eigenlijk Geest?
 
In Lukas 24:37,39 verschijnt de Here Jezus Christus hier na Zijn dood aan de discipelen. De discipelen werden verschrikt en bevreesd en dachten dat zij een geest zagen. De Heer zei tegen hun:  “raak me aan en ziet, want een geest heeft geen vlees en benen”. Hierover leren we  dat een geest geen vlees en beenderen heeft. Het opstandinglichaam van de Heer was dus een nieuw opstandinglichaam.  Hij legt hier uit dat Hij geen geest is omdat Hij een stevig lichaam heeft. Een geest is dus geen vaste vorm.
Johannes 3:8 en Johannes  3:6
In de bijbel wordt geest ook wel vergeleken met de wind. De wind is net zoals de geest onzichtbaar en is niet tastbaar. De wind waait waar hij heen wil en zo is het ook met de Geest. Van de wind merk je alleen iets als het voorbij komt.
De wind brengt dingen in beweging, soms krachtig en soms heel zwak, maar staat niet stil. Het werkt iets uit. Zo is het met de Geest van God ook. Want er kan iets uit die Geest geboren worden. De bedoeling is dat bij ieder persoon de Heilige Geest krachtig in je kan werken, dit is niet bij iedereen het geval. Wanneer je tot geloof komt ontvang je de Heilige Geest. ( Efeze 1: 13-14 )
Geest heeft een levenskracht. Uit de Geest kan iets geboren worden    (denk hierbij aan wedergeboorte). Dat God leven geeft, zien we bij het maken van de oude en de nieuwe schepping .
2 Tim. 3: 16
Heel de bijbel is door God ingeblazen of geïnspireerd, dus ontstaan uit de Geest van God. Als je dit weet, dan is de bijbel niet zomaar een boek maar een schepping van God. Dan krijg je er ontzag voor. Gods Woord en Gods geest zijn nooit tegenstrijdig met elkaar. Ze werken samen voor Gods doeleinden. Iemand die met de Geest van God is vervuld, spreekt de woorden van God. Uit de inhoud van Gods woord herken je Gods geest, namelijk Gods gedachten kracht en leven.
Wat deed Gods Geest?
Wanneer we kijken naar het Oude testament dan werkte de Geest daar al. Jozua werd een wijs leider door de Geest (Deut. 34:9). Gideon verzamelde een leger door de Geest (Richteren 6:34).  Saul profeteerde door de Geest (1 Samuel 10:6). Daniël kon dromen uitleggen door de Geest (Daniel 5:11). Gods Geest en dus God zelf geeft wijsheid, overwinning, kracht, openbaring en kennis.
Al deze werkingen van de Geest zijn de werking van God zelf. Hij is het die gelovige mensen geeft wat ze nodig hebben om hem te dienen. Niets is voor Hem onmogelijk.  Gods Geest is de aanduiding vooral wat de onzichtbare God doet. Als je in één woord moet zeggen wat de Geest van God is, kun je het beste zeggen: Gods leven.
Als Gods leven in mensen werkt, deelt Hij uit van Zichzelf. Van Zijn hoger leven deelt Hij uit, zonder dat Hij het zelf kwijtraakt.
In de bijbel zie je symbolen voor het werk van de Geest, zowel in positieve als in negatieve zin. God werkt Zijn wil uit. Hij deelt van zijn gedachten, eigenschappen of vaardigheden mee door de Geest. God is rechtvaardig , daarom is Hij in principe goed voor de mensen. Behalve voor de mensen, die Hem stelselmatig verwerpen of afwijzen, voor ongelovige mensen is Hij hard.
Jesaja 30:27
Verwachten van de Geest en hoe begon het.
Na de opstanding van de Heer en bij de Hemelvaart van de Heer, zegt de Heer in Joh: 14: 26 Maar de Trooster, de Heilige Geest, Welken de Vader zenden zal in Mijn Naam, Die zal u alles leren, en zal u indachtig maken alles wat Ik u gezegd heb. Dit is mogelijk gemaakt door de Here Jezus Christus. Door hem hebben we een Leven gehad dat gereinigd is, en in gemeenschap met Hem. Kortom: Heilig leven. Dit is de reden dat de Geest van God in het nieuwe testament Heilige Geest genoemd wordt. Heilige Geest heeft altijd te maken met de Messias.  De Heere Jezus was de eerste die opstandingsleven kreeg. Daarom was Hij ook de eerste die de beloofde Heilige Geest ontving.
Handelingen 2:32,33, 38
Petrus sprak dit op de pinksterdag, Natuurlijk was zojuist de heilige Geest op de apostelen gevallen. Toen Jezus hier op aarde rondwandelde had hij natuurlijk ook al de Geest van God op zich, maar dan net zoals de profeten in het Oude Testament. Bij de opstanding kwam het definitieve eeuwige leven in relatie met God en nieuw leven, daardoor Heilige Geest.
Degene die zich bekeert, God gehoorzaam is of gelooft, ontvangt de heilige Geest. Wie gelooft dat God zijn Messias is, en zich tot Hem wendt om redding, wordt behouden. Dan geloof je het evangelie, en ben je wedergeboren.
In de bijbel worden verschillende termen gebruikt om aan te duiden dat iemand de heilige Geest ontvangt. De bijbel spreekt over: Doop in/met de Heilige Geest – Verzegeling met de Geest, Gezalfd met de Geest, Geboren wordt uit de Geest- ontvangen-uitstorten- geest is ons hart. En de Geest woont is ons. Deze termen zijn hetzelfde en spreken over het Werk wat Christus gedaan heeft in ons.
 
 
Romeinen 8: 9-11
In romeinen wordt er gesproken over Christus in u lieden. De Heilige Geest is gewoon Christus. Christus kun je nu immers ook niet zien. Als de Geest van Christus ook gewoon Christus in ulieden wordt genoemd, is de Geest van God dan ook God in U? Dit betekent dat God zelf in ons woont wanneer we gelovig zijn.
De Heilige Geest kwam in een grote wind en verdeeld in vlammen en zat op een ieder van de discipelen op de pinksterdag. De komt van de Heilige Geest komt met een symbool, die we al kennen uit het oude testament: Vuur. Het was de grootste demonstratie van Gods kant, van de vervullingen van de profetieën. Niemand kon ontkennen dat de Heilige Geest gekomen was.
Het evangelie werd nu door de apostelen aan heel de wereld verkondigd, de geest begon door de apostelen te werken.
Waarom de Geest?
Romeinen 8: 5-9, 12-17
Wanneer de Geest van God in ons woont leert hij ons te wandelen op de aarde. Om naar de Geest te leven, geleid te worden,en vrucht te dragen voor God. Het nieuwe leven leeft in ons. We leven uit het geloof en lopen de loopbaan met Christus. Het is de nieuwe mens/schepping die in ons leeft door Christus nadat wij tot geloof zijn gekomen. De Geest leidt ons.
God werkt een plan met ons leven uit.  God bouwt nu zijn Gemeente hier op aarde. De gemeente is het lichaam van Christus.  Wanneer we Christus aannemen en leren kennen in onze leven, dan raken we vol van de Heilige Geest, dit heeft uitwerking in ons praktische leven. De Heilige Geest leidt ons tot heerlijkheid, tot in de hemel. Daarom is het belangrijk dat je aan God bekend maakt dat je Hem wilt dienen, dan kan Hij persoonlijk door je heen werken.  God heeft een plan met ons.
De Heilige Geest laat ons zien op Christus en spreekt ook van Christus.  De Geest zorgt ervoor dat we de bijbel begrijpen.
Wanneer je wandelt naar de Geest wordt je volwassen in het geloof. Je wordt vol van het Woord en kan vrucht voortdragen voor God. Hij bereidt goede werken voor.  We zouden ook met elkaar gemeenschap hebben als we wandelen naar de Geest, elkaar opbouwen en helpen, steunen als dat nodig is. Dit werkt de Geest in ons uit.  We moeten tot opbouw van elkaar zijn en leven uit geloof.
Tot slot: De Heilige Geest ontvangt een ieder van ons, de Heilige Geest wil in ons werken en wil onze levens maken ter Ere van God. Maar de geest kan ook uitgeblust worden in ons leven, wanneer wij God niet dienen. Wanneer wij voor onszelf leven, kan God geen werk in ons doen, hiermee bedroeven wij de Geest en raakt de Geest uitgeblust en kan hij niet in ons werken. Laten we daarom de Geest niet bedroeven en laat Hij een werk in ons doen.
 
 
De Leeuw en het Lam.
 
 
 
Openbaring 5:5: Ween niet; zie de Leeuw, Die uit de Stam van Juda is, de Wortel Davids heeft overwonnen om het boek te openen, en zijn zeven zegelen open te breken. En ik zag, en ziet, in het midden van den troon, en van de vier dieren, en in het midden van de ouderlingen, een Lam, staande als geslacht, hebben zeven hoornen, en zeven ogen; dewelke zijn de zeven geesten Gods die uitgezonden zijn in alle landen.
De Leeuw en het lam zijn beide beelden van Christus. De Leeuw is een koninklijk dier en spreekt van kracht en overwinning.  Het lam in de bijbel spreekt van onschuld, reinheid en onbevlektheid. Beide spreken over Christus op een verschillende manier.
In het Oude Testament moest het volk Israël een lam slachten ter verzoening van hun zonden. Ook lezen we vaak in het O.T. dat er een lam werd geslacht om te offeren. Dit is natuurlijk een vooruitwijzing naar het werk wat Hij heeft gedaan en NU nog steeds doet.  Hij werd als een Lam ter slachting geleid om verzoening te doen voor onze zonden. De Heer was net als een lam volkomen onschuldig/rein en onbevlekt.
We lezen dan ook in de bijbel van de Heer dat Hij zonder zonde was. Hoe kon Hij dan toch sterven. In Jesaja 53 staat dat de Here Jezus tot zonde werd gemaakt. De Heer werd als een lam ter slachting geleid zodat wij nu in alle vrijheid tot de vader kunnen naderen.
Na zijn Opstanding zegt de Heer in Hebreeën 10 nadat Hij hogepriester is geworden: “Zie hier ben ik om u wil te doen”. Vandaag de dag offert de Heer zich nog steeds voor ons.  Hij doet een werk aan ons als Hogepriester. Hij reinigt en heiligt ons als een volkomen Lam. In Hebr: 9:14 staat: “hoeveel te meer zal het bloed van Christus, Die door den eeuwigen Geest Zichzelven Gode onstraffelijk opgeofferd heeft, uw geweten reinigen van dode werken, om den levende God te dienen.
Christus wordt nu ook wel eens genoemd “de Leeuw van Juda”.  De leeuw is een koninklijk dier. Juda is een Koninklijke stam. Naast Zijn Hogepriesterlijke functie wordt de Here Jezus Christus straks Koning over deze aarde. Nu houdt de Heer zich nog verborgen maar straks in de toekomst maakt Hij zich zelf weer bekend. Hij komt dan als een Leeuw, vol van kracht en overwinning. Christus is nu al de Koning van ons hart. Wij zien Hem dan ook al met eer en heerlijkheid gekroond in de Hemel.  (Hebr: 2:9)
 De gouden kroon.
 
 

 

Het zien van een kroon doet denken aan een koning. Iemand als David bijvoorbeeld, over wie wij in de Bijbel lezen. Hij is een type van Christus, werd tot koning over Israël gezalfd, maar moest daarna tóch vluchten en zich verbergen voor Saul (1 Samuël 22:1 en verder). Hij was dan wel koning, maar zat nog niet op de troon in Jeruzalem. Hij leefde verborgen in een spelonk.

Dit is een profetisch beeld van de positie van Here Jezus Christus in onze dagen. Hij is de Gezalfde, maar wij zien Hem nog niet op Zijn troon op aarde, in Jeruzalem. Het is nog steeds de tijd van ‘de verborgenheid’. Maar gelovigen weten dat die situatie nog een kwestie van tijd is. In Hebreeën 2:8 en 9 staat: ‘Alle dingen hebt Gij aan Zijn voeten onderworpen (…), doch nu zien wij dat nog niet (,,,). Maar wij (gelovigen) zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond.’ En in Psalm 21:4 en 5 wordt profetisch gesproken over Christus: ‘Op Zijn hoofd zet Gij een kroon van fijn goud. Het Leven heeft Hij van U begeerd. Gij hebt Hem gegeven lengte van dagen, eeuwig en altoos.’

 

Een koning heeft nu eenmaal een koninkrijk. Natuurlijk geldt dat zeker voor de Here Jezus Christus. Maar de vraag is: wáár is Zijn koninkrijk? Velen denken dat mensen dat zélf hier op aarde moeten bouwen en dat de Heer – als het klaar is - kan komen. Dat is niet wat de Bijbel zegt.

De Here Jezus zei voor Zijn sterven: ‘Mijn koninkrijk is (nu) niet van deze wereld.’ (Joh. 18:36). Hij heeft wel een koninkrijk ontvangen na Zijn opstanding en hemelvaart, maar dat is nog niet zichtbaar op de aarde. De doorbraak ervan op aarde is namelijk nog toekomst. Zijn koninkrijk is nu in de hemel. Dáár is dus ook het domein van zijn volgelingen. Col. 1:13 zegt: ‘Hij heeft ons (gelovigen) getrokken uit de macht der duisternis (═deze wereld) en over gezet in het koninkrijk van de Zoon Zijner liefde.’  En in Galaten 1:4 staat: ‘Opdat Hij ons zou trekken uit deze tegenwoordige boze wereld (eeuw).’

De bedoeling voor de gelovige is dan ook dat hij de dingen zoekt en bedenkt die bóven zijn, waar Christus is, zittende aan de rechterhand Gods. Dáár bevindt zich in feite ook het echte leven van de gelovige. ‘Want’, zegt Col. 3:1-3, ‘gij zijt gestorven en uw (nieuwe) leven is met Christus verborgen in God.’ In de toekomst zal Christus geopenbaard – zichtbaar – worden. Dan, lezen we in het vierde vers van hetzelfde hoofdstuk, ‘zult ook gij met Hem geopenbaard worden in heerlijkheid’.

Alle profetieën gaan dan in vervulling. Christus zal als Koning heersen op Zijn troon op de aarde (Matthéüs 25:31). Ook Zacharias 14:9, 16 en 17 spreken daar profetisch over. En in Openbaring 11:15 vinden we eveneens een verwijzing naar die toekomstige status van de nu nog verborgen Koning.

Evenals Hij zullen ook gelovigen straks kronen ontvangen. Dat is lezen in 1 Petrus 5:4, Openbaring 2:10 en 4:4. In dat laatste boek van de Bijbel staat dat er 24 tronen zullen zijn. ‘En op de tronen zag ik 24 oudsten zittende, bekleed met witte klederen en zij hadden gouden kronen op hun hoofden,’ schreef Johannes. Zie ook vers 10 en 11 in Openbaring 4. En in hoofdstuk 14 (vers 14) ervan wordt de Heer beschreven ‘hebbende op Zijn hoofd een gouden kroon.’ Die spreekt van Zijn eeuwig koningschap.

 

De gouden kroon op het schilderij verwijst daarnaar. Toch is het bovenstaande niet meer dan een heel korte samenvatting over dit onderwerp. Wij geloven dat Christus, behalve Koning, ook Hogepriester is en in deze tijd uit de heidenen een ‘volk voor Zijn naam’ – de Gemeente, Zijn Lichaam – verzamelt, zoals in Handelingen 15:14 en 15 staat. Als Hij daarmee klaar is, gaat Hij verder met Zijn zichtbare heerschappij op aarde, beginnende in Jeruzalem. ‘Na deze zal Hij wederkeren en weder opbouwen de tabernakel van David, die nu vervallen is en Ik zal dezelve weder oprichten.’ Dát wordt de tijd waarin Hij zichtbaar zal zijn. Om als gekroonde Koning te heersen over heel de aarde.

 

Boom des Levens.


 

Genesis 2; 7-9.

In den beginne schiep God de hemel en de aarde.  In deze aarde werd een hof geplant lezen we in vers 8. In deze hof was alles goed en was alles mooi. Adam werd geschapen door God en mocht over deze hof regeren. Hij mocht alle dieren een naam geven etc. Adam kreeg slechts één opdracht en dat was om niet te eten van de boom van kennis van goed en kwaad. Adam was op dat moment onsterfelijk. Hij kon ook gewoon eten van de boom des levens.  Het werd hem niet verboden door God om hier wel van te eten, pas na de zondeval lezen we in genesis 3:22, dat hij niet meer mocht even van de boom des levens omdat hij sterfelijk was geworden. Wanneer Adam zou eten van deze boom zou hij in eeuwigheid leven. Straks zien we hier de geestelijke betekenis van. 

Het gaat dus om twee bomen in de hof van eden.  De boom des levens en de boom van goed en kwaad. De laatste boom, de boom van kennis van goed en kwaad, is de boom die staat voor de tegenstander, de duivel. De duivel die ons probeert te omleiden en te misleiden en ons wil weg hebben van de boom des levens.

De boom van kennis goed en kwaad staat ook voor de wet. Want lezen wij niet in Romeinen 3:20: Want door de wet is de kennis der zonde.  (Romeinen 4:15)  (Romeinen 7).  Door de wet weten wij wat goed en kwaad is. Wij zouden hier niet van eten maar zouden eten van de boom des levens.

Eva werd echter verleid door de duivel om van deze boom te eten  (Genesis 3:3). De duivel draaide het dus om. Hij wilde juist dat wij van deze boom van kennis van goed en kwaad zouden eten terwijl God het had verboden. De mens at ervan en werd daardoor sterfelijk en keerde zich van God af.  Nadat de mens dit gedaan mocht hij ook niet meer eten van de boom des levens en nog erger, hij werd buiten de hof gesteld en vervloekt. 

Vers 22: Wat betekent nu Onzer een, werd de mens nu net als God nadat hij eet van de boom des kennis goed en kwaads. Nee dit werd hij niet, de mens werd zondaar. Eigenlijk moet er staan dat de mens is van ons gescheiden , de mens is weg van ons.  De mens werd door het eten van de boom des kennis goeds en kwaads sterfelijk en een zondaar. Nu mocht hij ook niet meer eten van deze boom des levens omdat anders een sterfelijke zondaar eeuwig leven zou krijgen. God stuurde hun dus weg uit de hof en stelde cherubijnen voor de hof omdat de mens niet tot de boom des levens kon komen.
Waarom was dit? Want de mens zal namelijk eerst moeten sterven voordat hij van de boom des levens kan eten en daarvoor stonden die cherubijn daar met zwaarden voor de hof. Wanneer wij tot geloof zijn gekomen is ons leven gestorven en zijn wij genaderd tot de boom des levens tot Christus. Kollossenzen 3.

Niet de tegenstander of de wet kan ons eeuwig leven geven maar alleen Christus kan dat. Hij geeft ons het leven waarvan we moeten eten.

Wie of wat in die boom des levens?

Spreuken 3: 13-18

In dit korte stukje wordt gesproken over de wijsheid, dat een willekeurig mens welgelukzalig is als die wijsheid vindt en daardoor verstandigheid voortbrengt. In de volgende verzen wordt er gesproken over deze wijsheid. Dat deze wijsheid beter is dan zilver en dan goud, kostelijker dan robijnen. Vers 16 spreekt over langheid der dagen dat is de eeuwigheid. Wijsheid beschikt over eeuwigheid.  Vers 18: De wijsheid is een boom des levens en de mens die dat aangrijpt (wijsheid vindt) wordt welgelukzalig.
 
 

Wie of wat is nou die wijsheid.Spreuken 8: 17, 19, 21, 32, 35.

De wijsheid waar hier over wordt gesproken is Christus.

De boom des levens in Genesis spreekt dus over Christus waarvan wij moeten eten.

In Psalm 1 wordt er gesproken over een man die welgelukzalig is. Die zijn lust heeft in des HEEREN Wet. Hij zal zijn als een boom van wiens blad niet afvalt. Hier wordt ook gesproken over Christus. De boom die altijd groen is en altijd vrucht voortbrengt. Dat kan niemand anders zijn dan Christus. (Jeremia 17:8).

Het is een bijzondere boom want de boom des levens draagt altijd vrucht, de boom die Christus is. Christus staat altijd centraal in de bijbel dus zo ook deze boom des levens. De wet en de profeten zijn een schaduw van toekomende dingen die vooruit wijzen op Christus.  Alles wat in het O.T. wordt verteld zijn een schaduw van toekomende goederen en wijzen vooruit op Christus. Toen Christus uit de dood opstond was het leven in Hem en konden wij door Hem leven ontvangen als wij de Christus aanvaarden.

(1 Johannes 5: 11-12)

Teksten Boom des levens uit Openbaring

Openbaring 2: 7

Die overwint die mag eten van den boom des levens. Hier gaat het niet om je behoudenis want wanneer je tot geloof komt ben je behouden. Maar hier gaat het verder, hier mag je eten van de boom des levens, wanneer je eet dan heb je gemeenschap. Hier gaat het om gemeenschap met Christus.  Dat Christus je mag voeden met het levende brood, dan je mag eten aan de tafel van Christus zodat we uiteindelijk zullen groeien in het geloof en niet meer kind blijven maar zoon worden. Wanneer wij tot geloof zijn gekomen dan zijn wij overwinnaars in Christus zegt de bijbel. Wij hebben dan de keuze om met Christus te leven, niet te kiezen voor de wereld maar te eten van de boom des levens die alles ons geeft.

Openbaring 22:14

Als je doet wat God van je vraagt namelijk geloof dan heb je recht op de boom des levens en ga je in het nieuwe Jeruzalem.

Vers 19: Boek des levens is het boom des levens. Wanneer iemand niet gelooft de woorden van de bijbel niet accepteert zal je geen deel hebben van de boom des levens.  De boom des levens heeft altijd eeuwig leven in zichzelf. Adam werd een zondaar en kon zodoende niet meer van de boom des levens eten. Hij moest eerst sterven. Zo is het ook met de gelovige. De gelovige heeft allereerst het besef nodig dat hij uit zichzelf niets kan en God nodig heeft. Hiervoor heeft ie Christus nodig. Hiervoor mogen wij dankbaar zijn dat Christus de weg heeft vrijgemaakt door dood en opstanding. Wanneer een mens Christus aanvaardt dan sterft zijn oude mens en staat hij op in het leven dat Christus hem gegeven heeft. Dan krijgt hij deel aan de eeuwigheid en is hij genaderd tot de boom des levens. Wanneer je eet van de boom des levens heb je gemeenschap met God en stel je je leven ter beschikking aan Hem. Lees: 1 Korinthe 9: 27. Het is de bedoeling om te eten van de boom des levens dan zal je wandelen met de Heer en straks heerlijkheid krijgen in de hemel.  De boom des levens spreekt dus over dood en opstanding. Wanneer je wilt naderen tot de boom des levens moet je eerst sterven je oude en ik en je staat op met Christus. Dit heet wedergeboorte. Verder beeldt de boom des levens leven met Christus uit en de boom des kennis goeds en kwaads ellende en dood.

Tot slot: Hebr. 9: 7-14.

Wanneer we tot geloof zijn gekomen, zijn we gereinigd van de zonde, deze zonde heeft God weg gedaan. Deze zonde rekent God niet meer aan. Zouden wij dan bezig gaan met de zonde? Met de boom des kennis goeds en kwaads? Nee wij zijn gereinigd van dode werken wij zijn een nieuwe schepping  en zouden bezig zijn met de dingen die boven zijn. Wanneer je een zonde hebt in je leven waar je last van hebt en wat voor zonde je ook hebt en hoe erg je het vindt. God heef t het weggedaan en rekent er niet meer mee dus doe jij dit ook dan kan je de levende God dienen .

 

Het volk Israël
 
 

 

Van oudsher is Israël Gods Volk. Abraham wordt de stamvader van Israël genoemd  en het volk dat uit hem zou groeien, begint te vertakken bij de 12 zonen van Jakob.  Aan Israël werd onder andere de belofte gedaan dat het zou uitgroeien tot een groot volk en dat zij het land Kanaän als erfdeel zouden ontvangen.  Ook zijn hun de woorden Gods toevertrouwd (Romeinen 3:2)

Door de geschiedenissen heen in het O.T. zien we dat er veel gebeurd is met het volk Israël, namelijk ballingschap in Egypte, oorlogen, wegvoeringen naar Assyrië en Babel, onderdrukking door de Romeinen. Ook ontvingen zij Gods wet die echter te zwaar op hun drukte en zij die telkens niet konden houden. Zoals ieder mens had het volk Israël een Messias nodig of tewel een Verlosser. Vandaag de dag wacht het volk nog steeds op deze Messias omdat Israël Christus niet heeft aangenomen als hun Verlosser. En daarom zegt de Heer in de schrift:

Handelingen 15:

14 Simeon heeft verhaald hoe God eerst de heidenen heeft bezocht,
om uit ‘hen’ een volk aan te nemen door Zijn Naam.
15 En hiermede stemmen overeen de woorden der profeten,
 gelijk geschreven is:
 16 Na dezen zal Ik wederkeren, en weder opbouwen de tabernakel
van David, die vervallen is, en hetgeen daarvan verbroken is,
 weder opbouwen, en Ik zal dezelve weder oprichten.

Het volk Israël is tijdelijk terzijde gezet door de Heer (LO-AMMI;Niet mijn volk). Echter gaat het plan van Israël wel door. Op het moment leven wij in de tijd dat Christus zijn Gemeente verzamelt. Een ieder die tot geloof komt behoort tot de gemeente van Christus. Dit geldt ook voor Israëlieten individueel. Echter leeft Israël als volk nog steeds in ongeloof. De heidenen prediken nu  het evangelie wat Israël tot Jaloersheid zou verwekken (Romeinen 10:19)

Wanneer de periode van de gemeente is vervuld dan zal de Christus, de beloofde Messias, wederkeren en het Koninkrijk van David weder oprichten .  Dan zal de Heer op de Olijfberg staan (Zacharia 14) en zal het volk Israël de Christus zien wie zij hebben doorstoken en tot geloof komen in Christus Jezus. Christus zal dan eindelijk Koning over hun Zijn.

God heeft Zijn volk dus niet verstoten maar heeft nog een geweldig plan met Israël straks tijdens de wederkomst van de Heere Jezus, nu tijdelijk Lo-Ammi  (niet Mijn volk) maar straks weer Ammi.  (Hosea 2:22)

 

Gods profetisch woord zal vervuld worden in de (nabije) toekomst,  Zijn plannen falen niet en Hij is trouw aan Zijn beloften.

 

 

 

De vele kleuren in het schilderij.
 
 


Alle kleuren in de Bijbel hebben een betekenis, want alles in de Bijbel spreekt ons van Christus. Zo ook de 7 kleuren van de regenboog, de veelkleurige rok van Jozef, de kleuren van de doeken/kleden in  de Tabernakel.
Daarnaast komen we het getal 7 ook vele malen tegen in de Bijbel. En wat te denken van Efeze 3:10….Opdat nu door de Gemeente bekend gemaakt worde ……….de “veelkleurige wijsheid Gods”.

Mocht je meer willen weten over deze 7 kleuren dan kun je op de site van Dhr. H. Henstra een uitgebreide studie vinden over de veelkleurige wijsheid Gods:  www.hetgetrouwewoord.nl
Deze studie over de symboliek van de bijbelse kleuren is te vinden op de pagina bijbelstudies, onder thema’s.In het schilderij is ook een roos en een lelie te zien. In de Bijbel wordt de Here Jezus ook wel genoemd "De roos van Saron" en "De lelie der dalen". Ook is er een vogeltje te zien, toen ik met dit gedeelte van het schilderij bezig was moest ik denken aan het schilderijtje wat ik eens heb gemaakt over het gedichtje "Zijn oog is op de mus, en ik weet, Hij ziet ook mij", vandaar dat ik in de Boom des Levens een vogeltje heb geschilderd. 
 
Ik wil de volgende mensen bedanken die hebben meegeschreven aan het boekje, in willekeurige volgorde:
 
Pieter Molenaar, Ellie Molenaar, Chris Raymakers,
 Arie Romkes en Rick Boellaard.
 

 
  


 

Reacties

 1. Ik ben onder de indruk van dit kunstwerk. Prachtig. Mooie blog! Ik nodig je uit om ook eens een kijkje bij mij te nemen op:http://www.christelijkewebloggers.blogspot.nl.
  Zie evt ook:
  http://www.christelijkewebloggers.blogspot.nl/

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Yvonne bedankt voor de complimenten en voor de tip van het blog!

   Verwijderen
 2. Prachtig wat zit er veel in dit schilderij!

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Alu3 beste bieden onzichtbare deur, vabomat brugge en naadloze deuren Europe met een redelijke prijs.

  Visit for Click here : Onzichtbare Deur

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Hi,

  I’m really impressed with your blog article, such great & useful knowledge you mentioned here

  Onzichtbare Deur :- "Alu3 beste bieden onzichtbare deur, vabomat brugge en naadloze deuren Europe met een redelijke prijs.

  BeantwoordenVerwijderen

Een reactie posten

Populaire posts van deze blog

Voetstappen in het zand

De haven van rust.

Weet dat je een parel bent, een parel in Gods Hand.