The race of life.


Walk by faith, not by sight, in the race of life.  Keep your eyes on the price.

 
Hebreeën 11 en 12
Hebreeën 12: 1-2 Welnu dan laten ook wij, nu wij door zo’n wolk (menigte) van getuigen omringd worden, afleggen alle last en zonde die ons zo gemakkelijk strikt. En laten wij met volharding de wedloop lopen die voor ons ligt, terwijl wij het oog gericht houden op Jezus, de Leidsman en Voleinder van het geloof. Hij heeft om de vreugde die Hem in het het vooruitzicht was gesteld, het kruis verdragen en de schande veracht, en zit nu aan de rechterhand van de troon van God.

WAT EEN TRAINER
In de tekst uit Hebreeën 12 wordt de Here Jezus de grondlegger en voltooier van het geloof genoemd. En de gelovigen worden opgeroepen tijdens de wedstrijd van het geloof op Hem te letten.
 Leven als een Christen is geen makkie. Het is een moeilijke wedstrijd De omstandigheden liegen er niet om. Soms is het zo zwaar dat mensen de moed dreigen te verliezen.
 De schrijver van de Hebreeënbrief vergelijkt het leven van een christen met een hardloopwedstrijd. Je zou kunnen zeggen: de marathon van het leven. Je legt niet een aantal kilometers af om daarna weer even uit te rusten. Nee het gaat elke dag door.
 De loper heeft het zwaar. Maar hij zet door. Luid wordt hij door de mensen (uit het verleden) toegejuicht. Maar onder het lopen kijkt hij nauwelijks naar rechts of naar links. Hij kijkt vooral vooruit. Want voor hem loopt een ander. Daar richt de loper zich het meest op. Voor hem loopt geen concurrent, maar zijn trainer. Hij loopt voorop.
                                                                                                               Wie is die trainer?
 Het is Jezus. Natuurlijk is het fijn om te weten dat je vanuit de hemel wordt aangemoedigd door zoveel supporters Maar dat blijven toch toeschouwers. De supporters kunnen je alleen aanvuren, maar niet aanvoeren. Dat doet Jezus.
Jezus is een unieke trainer. Hij is trainer en aanvoerder. Ja, nog meer. Wat Hij doet, zou in de wedstrijdsport zelfs niet mogen. Hij is niet alleen de leider van ons geloof, maar ook de voleinder, de voltooier. Daar zijn geen sporttermen voor. Hij gaat je niet alleen voor, Hij inspireert je ook. Bovendien geeft Hij je de kracht om door te gaan. In de sport zouden ze het misschien doping noemen. Want Zijn kracht, Zijn persoon, Zijn Geest is er niet alleen voor de sterkste, maar vooral ook voor de zwakste lopers.
Het leven van een christen is dus als een marathon met Christus voorop. De één loopt harder dan de ander. Maar ze lopen allemaal in dezelfde richting. Deze marathon is geen zaak van spieren, maar van geloof: geloven in Christus, Hem volgen, weten dat er een geweldige prijs bij de finish wacht.
Opmerking: Toch nog even over het publiek ( de wolk van getuigen). Ons voorgeslacht zit al op de tribune. Ze hebben de eindstreep gehaald. Ze zijn getuigen die bewijzen wat het geloof allemaal mogelijk maakt.
 Deze tekst is met toestemming van uitgeverij Van Wijnen - Franeker, overgenomen uit het Bijbels dagboek “Geloof dat maar” geschreven door Ds. Arie van der Veer.
 
 

 

 
 
De loopbaan lopen.
Sporters worden in het algemeen gekenmerkt door hun volharding en doorzettingsvermogen.
Paulus gebruikt in de Bijbel het voorbeeld van een sporter. Hij vergelijkt de gelovige met een hardloper, die deelneemt aan een marathon. Niet zomaar een wedstrijd, nee een strijd waarbij uithoudingsvermogen nodig is, want de weg kan een moeilijke weg zijn.
Paulus spreekt dat de loopbaan van een christen eindigt met een onvergankelijke ere krans als hij zijn leven ten dienste heeft gesteld aan Christus.
Paulus spreekt niet over eeuwig leven als uiteindelijke beloning, omdat hij in volle verzekerdheid de aardse loopbaan liep met Christus, reeds verzekerd van zijn hemels positie.
De hemelse positie ontvang je wanneer je tot geloof komt, en heb je dan nu al ontvangen, terwijl je nog op aarde bent.
 Dat wordt o.a. beschreven in Efeze 2 : 6 -8  "En heeft ons mede opgewekt, en heeft ons mede gezet in den hemel in Jezus Christus; Opdat Hij zou betonen in de toekomende eeuwen den uitnemenden rijkdom Zijner genade, door de goedertierenheid over ons in Christus Jezus. Want uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof, en dat niet uit u, het is Gods gave;"
Efeze 2: 19  "Zo zijt gij niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers der heiligen en huisgenoten Gods".
Kolossenzen 1: 12,13  "Dankende den Vader, Die ons bekwaam gemaakt heeft om deel te hebben in de erve der heiligen in het licht, Die ons getrokken heeft uit de macht der duisternis en overgezet heeft in het koninkrijk van den Zoon Zijner liefde".
Gelovigen worden opgeroepen om hun leven in dienst te stellen van Christus. Opgroeien in het geloof om deel te krijgen aan Zijn erfenis.
De enige manier om dat te bereiken is door je dagelijks te laten voeden met Zijn Woord.
 Filippenzen 1:6 zegt daarover: “Dat Hij, die een goed werk begonnen heeft, dat voleinden zal tot op de dag van Christus”
"Maar één ding doe ik, vergetende hetgeen achter is, en strekkende mij tot hetgeen dat voor is, jaag ik naar het wit (doel) tot den prijs (kroon) der roeping Gods, die van boven is in Christus Jezus". Filippenzen 3:14
 
Wolk van getuigen
Hebreeën 12: 1,2  "Daarom dan ook, alzo wij zo groot een wolk der getuigen rondom ons hebben liggende, laat ons afleggen allen last en de zonde die ons lichtelijk omringt, en laat ons met lijdzaamheid lopen de loopbaan, die ons voorgesteld is;"
Ziende op den oversten Leidsman en Voleinder des geloofs, Jezus, Dewelke voor de vreugde, die Hem voorgesteld was, het kruis heeft verdragen en schande veracht, en is gezeten aan de rechterhand van den troon Gods.

De wolk van getuigen zijn de mensen uit het verleden, die getuigd  hebben van hun geloof en dat nog steeds doen door God’s Woord. 
 De gezichten in de achtergrond van het schilderij, beelden deze getuigen uit. V.l.n.r. Paulus, Esther, Jozef, Noach en Abraham.  Hoofdstuk 11 van Hebreeën gaat over deze wolk van getuigen.
Voor de hardloper mocht ik mijn neef Jurian Molenaar naschilderen. De personen die ik als "wolk van getuigen" heb afgebeeld, Paulus, Esther, Jozef, Noach en Abraham, zijn de acteurs uit de dvd serie "The Bible".
 

     
Abraham
 
("De wolk van getuigen" wilde ik eerst in blauwtinten schilderen, maar vond dat geen succes;)

 
Paulus
 


Jozef
 
 
 
Jozef, Noach en Abraham.
 
 
 
Tweede van links is Esther, hier nog in het beginstadium.
 
 
 
 
In de achtergrond is de tekst uit Filippenzen 3:14 geschreven.
 


 
 
 
 
 

 

Reacties

Een reactie posten

Populaire posts van deze blog

Voetstappen in het zand

See you in heaven

De haven van rust.